Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 18.12.1998r. (Dz. U. Nr 161 poz.1106 późn. zm.)
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz 887) zarządza się co następuje:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej “składkami”, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887), zwanej dalej “ustawą w myśl którego w podstawie składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną i zasiłków.

Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne określa art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1  (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm).

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników, stosuję się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z pewnymi wyjątkami.

Przy ustalaniu podstawy wymiary składki zdrowotnej:

  1. Nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby
  2. Nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach.
  3. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty  składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych.

Dodaj nowy komentarz

Brak komentarzy

Wróć do góry